El fantasma del malvado Genta Yoshihira atacando a Namba Jiro en la cascada Nunobiki. Yoshitoshi